A077. 四阿鋡暮抄解 新編

簡介:
四阿鋡暮抄解
 (書名)婆素跋陀阿羅漢造,苻秦鳩摩羅佛提等譯,二卷。說功德法依法惡法之三法者。

與三法度論同本。
---【佛學大辭典(丁福保)】