A073. 大乘掌珍論 新編

簡介:
 (書名)具名大乘掌珍論,一卷,清辯菩薩造,唐玄奘譯。明諸法無相之義,破護法之諸法有相,即破相宗之根本論也。
---【佛學大辭典(丁福保)】

大乘掌珍論(二卷)
清辯菩薩造 唐大慈恩寺沙門釋玄奘譯廣釋真性有為空四句義,破諸異執,顯真勝義。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】