A066. 十二門論 新編


十二門論(一卷 有僧叡序)
龍樹菩薩造 姚秦天竺沙門鳩摩羅什譯
  觀因緣門第一。觀有果無果門第二。觀緣門第三。觀相門第四。觀有相無相門第五。觀一異門第六。觀有無門第七。觀性門第八。觀因果門第九。觀作者門第十。觀三時門第十一。觀生門第十二。以十二門,入於空義。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】