A061. 金剛般若論 新編

簡介:
 (書名)金剛般若波羅蜜經論之略名。
---【佛學大辭典(丁福保)】

 翻譯者:
達磨笈多 (人名)Dharmagupta,譯曰法密。南印度羅囉國人。隋開皇十年來,譯藥師經等。見續高僧傳二。
---【佛學大辭典(丁福保)】