A058. 觀所緣緣論 新編

簡介:
 (書名)一卷,陳那菩薩造,唐玄奘譯。以因明三支之法,說明心外之所緣緣非有,心內之所緣緣非無者。註釋如下:觀所緣緣論會釋一卷,明明昱會釋。觀所緣緣論直解一卷,明智旭解。觀所緣緣論釋記一卷,附問答釋疑,明明昱錄記。觀所緣緣論釋直解一卷,明智旭解。
---【佛學大辭典(丁福保)】

  陳那論師造,唐代玄奘譯,全一卷。別譯本如陳代真諦所譯的《無相思塵論》一卷。本論之偈文為四句一行,共有三十二句。本書旨在依因明三支之法,明示心外之所緣緣非有,破斥極微、和合等假法,而心內之所緣緣非無。
---【唯識名詞白話新解(于凌波居士著)】

  立量破斥外所緣緣非有,次明內所緣緣不無。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】