A057. 顯識論 新編

簡介:
 (書名)一卷,梁真諦譯。說三界但有顯識(即阿梨耶識)與分別識(即意識)之二種識。---【佛學大辭典(丁福保)】

  陳代真諦譯,一卷,內容闡明三界唯識之義,謂識有二種,一曰顯識,一曰分別識。並闡述一切三界唯識之論旨。此論原作者不詳,唯真諦譯本論題下有「從無相論出」之語,而同為真諦所譯的《轉識論》論題下亦有此語,且宋、元、明版本藏經中,本論卷首皆有「顯識品」三字,以此推測,本論應係闡釋《無相論》中之顯識品,唯《無相論》中土無譯本,故而不能確定。
---【唯識名詞白話新解(于凌波居士著)】