A054. 《辯中邊論》新編

列印
版本: EPUB3電子書繁體中文新式標點
字數: 19952
成本價流通: 290元
線上請書: https://core.newebpay.com/EPG/rumotan/Jm7Z3o
贊助匯款: http://www.cittamatrin.com/index.php/project/sponsorship-remittance-account

簡介:
辯中邊論(三卷)
唐大慈恩寺沙門釋玄奘譯
天親菩薩造論,釋《辯中邊論頌》頌。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】辯中邊論下卷十七頁云:何故此論名辯中邊?頌曰:此論辯中邊、深密堅實義,廣大一切義,除諸不吉祥。論曰:此論能辯中邊行故;名辯中邊。卽是顯了處中二邊能緣行義。又此能辯中邊境故;名辯中邊。卽是顯了處中二邊所緣境義。或此正辯離初後邊中道法故;名辯中邊。此論所辯、是深密義。非諸尋思所行處故。是堅實義。能摧他辯,非彼伏故。是廣大義。能辯利樂自他事故。是一切義。普能決了三乘法故。又能除滅諸不吉祥。永斷煩惱所知障故。
---【法相辭典(朱芾煌編)】

 

 

 
epub格式電子書線上請書,您還可以到:

Readmoo讀墨

GooglePlay圖書

樂天kobo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF格式電子書直接下載
Download this file (096.pdf)096.pdf2397 kB2020-10-03 09:21