A054. 辯中邊論 新編辯中邊論下卷十七頁云:何故此論名辯中邊?頌曰:此論辯中邊、深密堅實義,廣大一切義,除諸不吉祥。論曰:此論能辯中邊行故;名辯中邊。卽是顯了處中二邊能緣行義。又此能辯中邊境故;名辯中邊。卽是顯了處中二邊所緣境義。或此正辯離初後邊中道法故;名辯中邊。此論所辯、是深密義。非諸尋思所行處故。是堅實義。能摧他辯,非彼伏故。是廣大義。能辯利樂自他事故。是一切義。普能決了三乘法故。又能除滅諸不吉祥。永斷煩惱所知障故。
---【法相辭典(朱芾煌編)】