A046. 解捲論 新編

簡介:

三界者,唯以言名為體,由強分別,非實有法,故不得真。由簡擇門諸法自性,為生不顛倒智,故立此論。於藤起蛇知,見藤則無境。
昏昧時中,在非遠處,於藤色形,見似蛇相,為境所誑,未見差別,謂彼是蛇,生決定解。若見藤異相,不如分別故,虛妄生故,昔解但是亂知,則無有境。