A041. 掌中論 新編

簡介:
 (書名)一卷,陳那菩薩造(Diṅnāga),唐義淨譯。論三界唯有假名,實無外境,引蛇
繩麻之譬。
---【佛學大辭典(丁福保)】

掌中論
陳那菩薩造 唐大薦福寺沙門釋義淨譯
  論三界但有假名,實無外境。如繩作蛇想,見繩知境無,若了彼分時,知如蛇解謬。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】