A037. 唯識二十論 新編

簡介:
 (書名)常云二十唯識。一卷,世親菩薩造,唐玄奘譯,由偈頌之數而名。總有二十一頌,後一頌為結嘆,非明宗義也。有三譯,一後魏般若流支譯,單題曰唯識論,或題楞伽經唯識論。二陳真諦譯,題曰大乘唯識論。三今論是也。此論慈恩作釋,謂之唯識二十論述記,二卷。
---【佛學大辭典(丁福保)】

  世親菩薩造,唐玄奘譯,一卷。本論係以《十地經》三界唯心之義立論,論證萬法唯識,外境為內識所顯現,識外無境之義,以破斥小乘外道之偏執。本論係「六經十一論」之一,亦為「十支論之一。另有異譯本二種,一為北魏菩提流支所譯之《大乘楞伽經唯識論》一卷,一為陳代真諦所譯《大乘唯識論》一卷。本論在印度的註釋書,有世親論師的弟子矍波等有十餘家之多。其中以護法所造《成唯識寶生論》五卷最為重要。另有我國唐代窺基所撰之《唯識二十論述記》二卷,圓測所撰《唯識二十論疏》二卷。
---【唯識名詞白話新解(于凌波居士著)】