A033. 如實論反質難品 新編

簡介:
 (書名)一卷,天親菩薩造,陳真諦譯。明道理難無道理難且明二十二種之墮負處。
---【佛學大辭典(丁福保)】

如實論(一卷)
天親菩薩造 陳優禪尼國沙門真諦譯

反質難中無道理難品第一。道理難品第二。墮負處品第三,明墮負處,有二十二種。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】