A020. 大乘百法明門論疏 新編  二、《俱舍論法宗原》一卷,此依《俱舍論》扼要地說明一切有部,總以七十五法為諸法體,並決定尋、伺、睡眠、惡作、貪、瞋、慢、疑八法為不定法。此書除略說諸法體相外,還以百門分別諸法色非色、有見無見等。

  三、《百法明門論疏》二卷(或作一卷)。本書以緣境、四緣、四界、重數、三性等五門料簡八識,以諸論不同、假實、四界、三性、廢立等五門料簡心所有法、以諸論不同、釋妨難、辨假相三門料簡二十四不相應行法,比窺基所解為詳。

  此外,普光的著述,已佚的有二種:
  一、《婆沙論鈔》若干卷。
  二、《大因明記》二卷。

關於俱舍學的傳習,後世公認普光為得玄奘正傳。賈曾作《俱舍論頌疏序》云:「大唐三藏玄奘法師躬得梵本,再譯真文。其徒大乘光法師親承密誨,初傳正釋,既盡善矣,又何加焉」。後唐法盈作《俱舍論頌疏序記》解賈曾序云:「『親承密誨』者,三藏西方大乘諸師立破口授基法師,小乘義授光法師」。故普光的俱舍學,實總集玄奘法師所傳西方小乘諸部立破教義的大成。《俱舍》本來宗於經部,但一般俱舍學者如慧愷、法寶皆許《俱舍》「理長為是,非定一宗」。普光也許《俱舍》「據理為宗」,與慧愷、法寶無異。但他解釋《俱舍》,總的傾向還是偏重有部。他著《俱舍論記》,兼采各宗各家的解釋,又每平列地援引多種異說而不加評判,故有時失之繁雜。但忠實地記錄了玄奘法師所傳印度小乘諸部的主張,保存了諸家異解的本來面目,也正是普光的功績。

  普光的弟子最有名的是園暉。他略攝普光《俱舍論記》正義,併兼采法寶《俱舍論疏》,作《俱舍論頌釋疏》二十九卷(後有人補作第三十卷,佚名)。他的見解往往調停於普光、法寶之間。園暉弟子有崇廙、慧暉、道(遁)麟。崇廙作《俱舍論頌疏義府鈔》二十卷,慧暉作《俱舍論頌疏義鈔》六卷,道麟作《俱舍論頌疏記》二十九卷,俱釋園暉疏。後唐法盈(即虛受)作《俱舍論頌疏序記》一卷,解園暉疏的自序和賈曾序。當時園暉疏於兩河間二京道江表燕
齊楚蜀盛行,所以後來關於這部著作的論釋有好多種。

  (隆 蓮)

---【中國佛教(中國佛教協會編)】