A010. 施設論

三卷,趙宋法護譯,問答世間出世間之諸法及神通變化等之事者。對法大論中世間施設門第一(按釋論有此門,梵本元闕)。因施設門第二,問答輪王七寶因果。第三明輪王七寶,同如來法。第四問答佛生,先現瑞相。第五問答佛出時處。第六問答諸因果事。第七明三毒輕重,由於習成。第八第九問答世間諸法不同所由。第十問答山地方處等殊。第十一問答化事。第十二問答大海事。第十三問答神通事。第十四問答雨不雨事。---【閱藏知津(蕅益大師著)】