A119. 阿毘達磨順正理論 新編

簡介:

 (書名)尊者眾賢著。駁世親之俱舍論者。一名俱舍雹論。唐玄奘譯,八十卷。
---【佛學大辭典(丁福保)】

阿毗達磨順正理論(八十卷 亦名說一切有部順正理論)
尊者眾賢造 唐大慈恩寺沙門釋玄奘譯
  辯本事品第一,明蘊、處、界,三種攝法。辯差別品第二,明二十二根差別,及破無因、一因、不平等因、辯心、心所、及不相應行等,及辯六因四緣。辯緣起品第三,明三界、五趣、七識住、九有情居、四生、及辯中有相、十二因緣相、有情世間相、器世間相。辯業品第四。辯隨眠品第五。辯賢聖品第六。辯智品第七。辯定品第八。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】