A112. 五事毘婆沙論 新編

簡介:

 (書名)二卷,唐玄奘譯。尊者法救作。釋世友尊者之五事論。五事者色,心,心所,不相應,無為之五法也。
---【佛學大辭典(丁福保)】