A105. 舍利弗阿毘曇論 新編

簡介:

 (書名)姚秦曇摩耶舍,曇摩崛多共譯,三十卷。有三十品論種種之法相。
---【佛學大辭典(丁福保)】

 (書名)三十卷,姚秦曇摩崛多譯。舍利弗所立之對法藏也。
---【佛學大辭典(丁福保)】