A098. 勝思惟梵天所問經論 新編

簡介:

勝思惟梵天所問經論(三卷)
元魏北天竺沙門菩提留支譯
  有論無經,文來未盡。
---【閱藏知津(蕅益大師著)】