A093. 寶髻經四法憂波提舍 新編

簡介:

 (書名)一卷,天親造,元魏毘目智仙譯。釋大方等大集經之第十分。
---【佛學大辭典(丁福保)】

寶髻經四法優波提舍(一卷)
天親菩薩造 元魏烏萇國沙門毗目智仙等譯
  釋大方等大集經之第十分
---【閱藏知津(蕅益大師著)】