A086. 佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論 新編

簡介:
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論一部四卷

三寶尊菩薩造大乘論藏收考其義理即解釋大域龍菩薩所造本論也第一卷釋般若波羅蜜多中所有語義開演三十二品無增無減為遣十種分別散亂又能顯示十六空義如是次第皆以頌釋第二卷釋徧計依他圓成三性本性無故又說有為無為二空及無餘依涅槃界中皆悉清淨而清淨者即空性也第三卷釋四種清淨一即自性二即離垢三即所緣四即平等復釋止門所有行相又於般若中若起十種分別散亂當以無分別智而為對治第四卷釋大聖世尊所說正理自性清淨不可得故止於十萬頌般若之義皆依此般若三十二品揔略攝故此乃深明觀智洞照色空拔萬行之源究三性之本即般若正真之要義也。---《大中祥符法寶錄卷第十六》